Екипи

 
1. Първа „а“ ВГ „Калинка“
Учители: Даниела Кръстева – старши учител
Славка Филипова – учител
Пом. – възпитател: Ганка Назлъмова
2. Първа „б“ ВГ „Светулка“
Учители: Илиян Чорлев – старши учител
Денка Стамболджиева- учител
Пом. – възпитател: Атанаска Агаларева
3. Втора „а“ ВГ „Слънчо“
Учители: Ренета Чончорова – учител
Валентина Кавръкова – учител
Пом. – възпитател: Гергана Иванова
4.Втора „б“ ВГ „Звездица“
Учители: Спаска Василева – старши учител
Иванка Гатешка – учител
Пом. – възпитател: Радка Гатева
5. Трета ПВГ „Звънче“
Учители: Гергана Кънева – старши учител
Анета Николова – старши учител
Пом. – възпитател: Таня Йорданова
6. Четвърта „а“ ПВГ „Далматинци“
Учители: Радостина Кантарева – старши учител
Камелия Пенова – учител
Пом.- възпитател: Недялка Димитрова
7. Четвърта „б“ ПВГ „Щурче“
Учители: Теодора Трайкова – старши учител
Маруся Георгиева – учител
Пом.възпитател – Йорданка Георгиева
–––––––––––––––––
Учител по музика: Татяна Бошева
Мед. сестра – Мария Георгиева

КОМИСИИ

 

1. Секретар на ПС Маруся Георгиева- учител
2. Председател на CO Теодора Трайкова- ст. учител
3. Комисия Квалификационна
дейност
председател: Даниела Кръстева – ст. учител
членове: Сп. Василева- ст. учителА.Николова – ст. учител
4. Комисия Работа с родители председател: Р. Кантарева – ст. учител
членове: Т. Трайкова- ст. учителГ. Кънева- ст. учител
5. Комисия Дарения председател: Сп.Василева- ст. учител
членове: Ив.Гатешка- учителК. Ненова – учител
6. Комисия БАК председател: Ж .Петрова – директор

зам. председател: Г. Кънева- гл. учител
Секретар: А. Николова- ст. учител

Член: Т. Топалова- ЗАС

7. Комисия Диференцирано
заплащане
председател: Г. Кънева- гл. учител
членове: Д. Кръстева- ст.учителСп. Василева-ст. учител
Т. Трайкова- ст. учител
Ив. Гатешка – учител
8. Комисия по развлеченията председател: М. Георгиева — учител
членове: К. Ненова – учителС. Филипова – ст. учител
В. Кавръкова – учител

Т.Бошева- учител музика

9. Комисия по хигиена председател: Ж. Петрова- директор

М. Георгиева – мед. сестра

10. Комисия етика председател: Р.Кантарева – сг. учител
членове: Д. Кръстева — ст. учителИ. Георгиева- пом. възпитател
11. Комисия БДП Председател: Р.Кантарева- ст. учител

Членове: К. Пенова – учител

Ил. Чорлев- учител

12. Комисия ДДОС Председател: С. Василева- ст. учител

Членове: М. Георгиева- учител

Ив.Гатешка – учител

13. Комисия по превенция на
ранно напускане на деца от
ПУВ
Председател: Теодора Трайкова- ст. учител
Членове: В. Кавръкова – учителСл.Филипова- учител
14. Комисия по превенция на
насилието между деца
председател: Ж- Петрова- директор
членове: Ил. Чорлев- учителИв. Гатешка- учител

Ан. Николова-ст. учител

Т. Йорданова- пом. възпитател

15. Комисия по насърчаване на
грамотността
председател: В. Кавръкова- учител
членове: Д. Кръстева- ст.учителИ. Чорлев – учител
16. Комисия по интериора председател: К. Ненова – учител
членове: С. Филипова -ст. учителТ. Трайкова – ст. учител
17. Комисия по противодействие
на тероризма
Председател: Ж. Петрова- директор
Членове: Г. Кънева- гл. учителАн. Николова- ст. учител
В. Кавръкова – учител
М. Георгиева- учител

Р. Гатева- пом. възпитател

18. Комисия по Пожарно досие председател: Ж.Петрова – директор
членове: Г.Кънева-гл. учителА.Николова-ст. учител

Т. Топалова- ЗАС

19. Комисия СУК Председател: Д. Кръстева – старши учител
членове: Г. Кънева-гл. учителА. Николова-ст. учител
20. Комисия по идейни проекти председател: Ив. Гатешка – учител
членове: И. Чорлев- учителСп. Василева- ст. учител
21. Отговорник сайт на ДГ Илиян Чорлев- учител
22. Участник в екипа по обхват Валентина Кавръкова- учител