Екипи

 
1. Първа „а“ ВГ „Слънчо“
Учители: Пенка Стоянова – старши учител
Валентина Кавръкова – учител
Пом. – възпитател: Лина Чимска
2. Първа „б“ ВГ „Звездица“
Учители: Спаска Василева – старши учител
Иванка Гатешка – старши учител
Пом. – възпитател: Радка Гатева
3. Втора ВГ „Звънче“
Учители: Гергана Кънева – главен учител
Анета Николова – старши учител
Пом. – възпитател: Гергана Иванова
4. Трета „а“ ВГ „Далматинци“
Учители: Галя Христова – учител
Теодора Диманина – учител
Пом.- възпитател: Недялка Димитрова
5. Трета „б“ ВГ „Щурче“
Учители: Теодора Трайкова – старши учител
Маруся Георгиева – учител
Пом.възпитател – Илияна Калчева
6. Четвърта „а“ ВГ „Калинка“
Учители: Даниела Кръстева – старши учител
Славка Филипова – старши учител
Пом. – възпитател: Ганка Назлъмова
7. Четвърта „б“ ВГ „Светулка“
Учители: Илиян Чорлев – учител
Таня Йорданова – учител
Пом. – възпитател: Петранка Рангелова
–––––––––––––––––
Учител по музика – Татяна Бошева – старши учител
Психолог – Люба Енфеджиян
Мед. сестра – Стойка Маринова
КОМИСИИ

 

1. Секретар на ПС Таня Йорданова – учител
2. Председател на СО Теодора Трайкова – ст. учител
3. Комисия Квалификационна дейност председател: Гергана Кънева – главен учител,
Даниела Кръстева – ст. учител
членове: Сп. Василева – ст. учител, А. Николова – ст. учител
4. Комисия Работа с родители председател: Г. Кънева – гл. учител
членове: Т. Трайкова – ст. учител
5. Комисия Дарения председател: Сп.Василева- ст. учител
членове: Ив. Гатешка- учител
Ил. Чорлев – учител
6. Комисия БАК председател: Ж.Петрова – директор
зам. председател: Г.Кънева – гл. учител
Секретар: А.Николова – ст.учител
Член: Т. Топалова – ЗАС
7. Комисия Диференцирано заплащане председател: Г.Кънева – гл. учител
членове: Д. Кръстева- ст.учител, Сп. Василева – ст. учител, Т.Трайкова – ст.учител, Ив. Гатешка – учител
8. Комисия по развлеченията председател: Т. Диманина – учител
членове: Г. Христова – учител, С.Филипова – ст. учител, Т. Бошева – учител музика
9. Комисия по хигиена председател: Ж.Петрова – директор
С. Маринова – мед. сестра
10. Комисия етика председател: С. Василева – ст. учител
членове: Д. Кръстева – ст. учител, Г. Назлъмова – пом.възпитател
11. Комисия БДП Председател: И. Чорлев – учител
Членове: В. Кавръкова – учител, М. Георгиева – учител
12. Комисия ДДОС Председател: С. Василева – ст. учител
Членове: М. Георгиева – учител, Ив. Гатешка – учител, Т. Диманина – учител, Т. Трайкова – ст. учител
13. Комисия по превенция на ранно напускане на деца от ПУВ Председател: Теодора Трайкова – ст. учител
Членове: В. Каръкова – учител, Сл. Филипова – ст.учител
14. Комисия по превенция на насилието между деца председател: Ж. Петрова – директор
членове: Ил. Чорлев – учител, Ив. Гатешка – учител, Ан. Николова – ст. учител, Л. Енфеджиян – психолог
15. Комисия по насърчаване на грамотността председател: В. Кавръкова- учител
членове: Д. Кръстева – ст. учител, И. Чорлев – учител
16. Комисия по интериора председател: П. Стоянова – ст. учител
членове: С. Филипова – ст.учител, Т. Диманина – учител, Т. Трайкова – ст.учител
17. Комисия по противодействие на тероризма председател: Ж. Петрова – директор
членове: Г. Кънева – гл. учител, Ан. Николова – ст. учител, В. Кавръкова – учител, М. Георгиева – учител, Ил. Калчева – пом. възпитател
18. Комисия по Пожарно досие председател: Ж.Петрова – директор
членове: Г. Кънева – гл. учител, А. Николова – ст. учител, Т. Топалова – ЗАС
19. Комисия СУК председател: Д. Кръстева – старши учител
членове: Г. Кънева – гл. учител, А. Николова – ст. учител
20. Комисия по идейни проекти Председател: Ив.Гатешка – учител
членове: И. Чорлев – учител, Сп. Василева – ст. учител
21. Отговорник сайт на ДГ Илиян Чорлев – учител
22. Участник в екипа по обхват Илиян Чорлев – учител
23. Отг. Методичен кабинет, физкултурен салон, гардероб Т. Йорданова – учител, Сл. Филипова – ст. учител, Г. Христова – учител, П. Стоянова – ст. учител, Т. Бошева – ст. учител по музика