Екипи

 
1. Първа „а“ – група „Слънчо“
Учители: Ренета Чончорова – учител
Валентина Кавръкова – учител
Пом.възпитател – Гергана Иванова
2. Първа „б“ група „Звездица“
Учители: Спаска Василева – старши учител
Иванка Гатешка – учител
Пом.възпитател: Радка Гатева
3. Втора група „Звънче“
Учители: Гергана Кънева – старши учител
Анета Николова – старши учител
Пом.възпитател – Таня Йорданова
4.Трета „а“ ПВГ „Далматинци“
Учители: Радостина Кантарева – старши учител
Камелия Пенова – учител
Пом.Възпитател –  Недялка Димитрова
5. Трета „б“ ПВГ „Щурче“

Учители: Теодора Трайкова – старши учител
Маруся Георгиева – учител
Пом.възпитател – Йорданка Георгиева
6. Четвърта „а“ ПВГ „Калинка“
Учители: Даниела Кръстева – старши учител
Славка Филипова – старши учител
Пом.възпитател – Ганка Назлъмова
7. Четвърта „б“ ПВГ „Светулка“
Учители: Цветана Тенева – старши учител
Илиян Чорлев – старши учител
Пом.възпитател – Снежанка Кирова
–––––––––––––––––
Учител по музика: Татяна Бошева
Мед. сестра – Виолета Пенева

КОМИСИИ

 

1 Секретар на ПС  Маруся Георгиева – учител
2. Председател на СО Теодора Трайкова- ст. учител
3. Комисия Квалификационна дейност председател: Даниела Кръстева – ст.  учител
членове: Цв.Тенева – ст. учител
А.Николова – ст. учител
4. Комисия Работа с родители председател:  Т.Трайкова – ст. учител
членове:Р.Кантарева- ст. учител
Г.Кънева- ст. учител
5. Комисия Дарения председател: Сп.Василева- ст. учител
членове:  Ив.Гатешка-  учителЖ. Петрова –  директор
6. Комисия БАК председател: Ж.Петрова – директор
зам. председател: Г.Кънева- ст. учителСекретар: А.Николова- ст.учител
7. Комисия Диференцирано заплащане председател: Г.Кънева-ст. учител
членове:Д.Кръстева- ст.учителСп.Василева-ст. учителИв.Гатешка – учителТ.Трайкова -ст.учител
8. Комисия по развлеченията председател: М.Георгиева-  учител
членове:     С.Филипова- ст. учителК.Пенова – учителВ.Каръкова – учителТ.Бошева- учител музика
9. Комисия по хигиена председател: Ж.Петрова – директор
м.с. В.Пенва
10. Комисия етика председател: Р.Кантарева- ст. учител
членове:  Д.Кръства – ст. учителЙорд.Георгиева – пом.възпитател
11. Комисия БДП Председател: Р.Кантарева- ст. учител
Членове:  И.Чорлев– учителК.Пенова- учител
  12. Комисия ДДОС Председател: Сп.Василева- ст. учител

Членове:Ив. Гатешка- учител

М.Георгиева – учител

 

   13. Комисия по превенция на ранно напускане на деца от ПУВ Председател: Теодора Трайкова- ст. учител

Членове:В.Каръкова – учител

Сл.Филипова- ст.учител

 

    14. Комисия СУК председател: Д.Кръстева- ст.учител
членове:Г.Кънева -ст.учителА.Николова-ст. учителЦ.Тенева – ст.учител
    15. Комисия по насърчаване на грамотността председател: В. Кавръкова- учител
членове:   Д.Кръстева- ст.учителИ.Чорлев- учител
   16. Комисия по интериора председател: К.Пенова – учител

членове:   С.Филипова – ст.учител

Т.Трайкова-ст.учител

 

   17. Комисия по Пожарно досие председател: Ж.Петрова – директор
членове:    Г.Кънева-ст. учителА.Николова-ст. учителТ.Топалова – ЗАС
18. Комисия по превенция на насилието между деца. председател: Ж.Петрова – директор

членове:Цв.Тенева -ст.учител
Ив.Гатешка-учител
Ил.Чорлев- учител
Йор.Георгиева – пом.възпитател

19. Комисия по противодействие
на тероризма.
председател: Ж.Петрова – директор

членове:Г.Кънева -ст.учител
А.Николова -ст.учител
В.Каръкова- учител
М.Георгиева – учител
Р.Гатева – пом.възпитател

20. Комисия по идейни проекти Председател: Ив.Гатешка – учител

членове: Сп.Василева – ст.учител
Цв.Тенева – ст.учител

21. Участник в екипа по обхват Спаска Василева – ст.учител