Нормативни документи

 

СТРАТЕГИЯ

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

АНЕКС КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

АНЕКС КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 1-4

АНЕКС КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 5

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА В ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ГОДИШЕН ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 

АРХИВ 2019 – 2020 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРОГРАМНА СИСТЕМА

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ

УСТАВ НАСТОЯТЕЛСТВО

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

График за провеждане на допълнителните педагогически дейности над ДОС

АРХИВ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2018-2019 г.