Нормативни документи

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „ДЕСИСЛАВА“ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2026 г.

 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
 
 
 
 

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г.

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА В ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г.

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НАД ДОС ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г.

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г.

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г.

АРХИВ 2022-2023 г.
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „ДЕСИСЛАВА“ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2025 г.

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА В ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НАД ДОС ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г.

АРХИВ 2021-2022 г.
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „ДЕСИСЛАВА“ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2025 г.

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ДГ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИНФЕКЦИИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА В ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 г.