ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕСИСЛАВА“, ГРАД ПЛОВДИВ, РАЙОН „ТРАКИЯ“

Ул. „Цар Светослав Тертер“ №3; тел.032 68-23-52; 032 68 24 59;

e- mail : dg_desislava@abv.bg

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДГ „ДЕСИСЛАВА“

ЗА  ПЕРИОДА 2017-2021 Г.

 

Стратегията е система от педагогически  и управленски  идеи, в съчетание с начините и средствата за практическата им реализация, чрез които се очертават перспективите в развитието на ДГ  „Десислава“ за 4 годишния период. Чрез нея се определят целите, задачите и дейностите за развитието на ДЗ  съобразно духа на новия  ЗПУО, актуалните очаквания към предучилищната сфера и предвид характеристиките на района, в който се намира ДГ.

 

ДГ „Десислава“ е социална система със своя структура, функции и с множество връзки и отношения.

Стратегията за развитието й за периода 2017-2021 г. е изградена на основата на системния, целевия и комплексен подход.

Поставянето на цели се детерминира от:

 

 1. Състоянието на социално-икономическата система в страната и общината.
 2. 2. От целите на предучилищното и училищно образование като подсистема.
 3. 3. Въз основа на Конвенцията и законите за правата на детето, както и на други нормативни документи, касаещи техните права и интереси и правото им на специални грижи и помощи.

 

 

 1. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

ДГ „Десислава“ функционира като общинско детско заведение в район „Тракия“ на Община Пловдив. Има изградени ясни визия, мисия, цели, задачи и стратегии, стройно изградена управленска и кадрова структура, ясно формулирани вътрешни правила и организация, критерии за оценка и контрол, професионален екип от учители и служители, както и очевидни резултати във всички аспекти от дейността й. Това е постигнато с цената на извънредните усилия и постоянство на целия екип, както и със съдействието на родителите, Градинско настоятелство “Десислава“ , Община Пловдив и други фирми и организации.

 

 1. ВИД И СЪСТОЯНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА. ДЕМОГРАФСКИ УСЛОВИЯ.

 

 

ДГ „Десислава“ е целодневна ДГ с капацитет 7 гр. и 150  деца. Годината на построяване  е  1978г.Обектът е въведен в експлоатация на 30.06.1978г. Конструкцията на сградата е железобетонна/масивна/.Разположена е на 5645 кв.м. Сградата е типова на два  етажа, свързани с топъл коридор, в който е разположена администрацията. ДГ разполага със занимални, учителска стая,  собствен физкултурен салон, методичен кабинет ,медицински кабинет, кухненски и перален блок, складове,  ресурсен  кабинет .Отоплява се с централно парно . През последните години ежегодно се осъществяват различни вътрешни ремонти. Базата е въведена в съответствие със санитарните изисквания на РЗИ.

Персоналът възлиза на 27,5 бр. -1 директор, 14,5 бр. ПП и 12 бр. НП.

В района функционират 7 ДГ и няколко  училища. Поради засиленото строителство в района  съществува тенденция за увеличаване на броя на децата, които идват от други населени  места.

 

 • ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА.

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 1. Директорът на ДГ да следи и отчита промените във външната среда, както и външните фактори, оказващи влияние върху нейното функциониране.
 2. Чрез управлението да се осигурява адекватно поведение, повишаване качеството на работата и осигуряване просперитета на заведението.
 3. Усилията на целия екип да са насочени към създаване на добронамерени взаимоотношения между малките и големите в детската градина, в семейството и училището, както и в отношенията помежду им, за възпитаване на достойни бъдещи граждани на страната.

 

ТАКТИЧЕСКА ЦЕЛ

Да се осъществява комплексно управление чрез постигане единство на целите – цели на образователния процес, целите на финансовото, материално и техническо осигуряване, осигуряването на трудови ресурси, социално и информационно осигуряване и т.н.

 
ОПЕРАТИВНИ

За постигането на целите, обхващащи цялостното управление на ДГ, директорът се ръководи от съществуващите нормативни документи и държавни стандарти. Освен тези, външно – зададени за системата цели, задължителни за всички детски градини, съществуват и вътрешно зададени, които са творчески и определят облика и конкурентноспособността на детската градина.

 

ЦЕЛИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 г.

ДГ „Десислава” е  институция в системата на предучилищното образование, в която основен приоритет е интелектуалното, социалното, духовното и физическо здраве на децата, израстването им като самостоятелни, предприемчиви, уверени и успешни личности, придобиващи знания, умения и отношения, необходими за успешното им преминаване към училищно образование.

Ние сме ориентирани към интереса и мотивацията на децата, към възрастовите и социални промени в живота им,  помагаме на децата сами да прилагат усвоените компетентности на практика.

Ние създаваме образователна и подкрепяща  среда и ги подготвяме да се справят с предизвикателствата на времето. Работим за съхраняване на българската национална идентичност.

Усилията на екипа са насочени към усъвършенстване на теоретическите и практически умения и способности за прилагане на иновативни подходи с цел по-силна мотивация за комплексни активности от децата.

 

МИСИЯ

Чрез използване на играта като основен метод, подход и средство, прилагайки основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, ДГ „Десислава” ще подпомага, стимулира и развива основните сфери в личностното развитие на детето – физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социалното, емоционално и творческо, както и постигане на съвкупност от компетентности по седемте основни образователни направления, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Ние вярваме, че всички деца са способни да учат играейки, търсейки, изследвайки и лично участвайки в процесите и дейностите на база техните потенциални възможности.

За тази цел създаваме благоприятна позитивна и разнообразна среда за развитие на детето.

Мотивираме учителите да реализират в най-висока степен уменията си.

 

ВИЗИЯ

През предстоящия 4 годишен  период  ДГ „Десислава“ да се развива като  съвременна и стойностна образователна институция в съответствие с новите образователни стандарти в РБ. Да очертае свое, специфично лице, което да я прави разпознаваема  сред  намиращите се в близост други детски заведения.

Спецификата да се търси в следните посоки:

– Утвърждаване на патриотични  и национални ценности.

– Използване на интерактивни средства при усвояване на учебното съдържание, в съответствие със съвременните представи за достъп до информация

– Насищане на живота на децата с празнични събития  основани на идеята за учене с радост съчетаване на ученето  с положителните емоции

– Развиване  на идеята за ранно чуждоезиково обучение в ДГ

 

За учебната 2017/2018 г. основен приоритет и обект на екипните ни усилия ще са фокусирани върху развиване уменията на децата да осъзнаят българския език като средство за изразяване на мисли и чувства, за комуникиране и общуване, за което е нужно неговото правилно и качествено усвояване във всички аспекти на образователното направление – свързана реч, речник, граматически правилна реч, звукова култура, възприемане и пресъздаване на литературно произведение с цел комплексна реализация на речевото развитие на детето. Тези цели ще се реализират  чрез системата от дейности, развити в програмната система.

 
През учебната 2018/2019 г. ще насочим познавателните интереси на детето към математическите характеристики на околния свят и тяхното диференциране чрез овладяване на обобщени способи при възприемането и оценяването им. Ще целим стимулиране на интелектуалното развитие на децата чрез изграждане основите на логико-математическото мислене, развиване на сензорни способности и овладяване на сензорни еталони, обогатяване на речника и свързаната реч. В същата посока ще са насочени квалификационните приоритети на учителите с цел по-високо качество на преподаването.

 

През учебната 2019/2020 г. ще формираме игрова култура у децата и разиграваме игровия му свят, в който ще оживяват не само фигурите и предметите, но режисьор и артист ще бъде щастливо играещото дете. Цели се емоционална удовлетвореност от постиженията. Това изисква организация на стимулираща игрова и образователна среда, изпълнение на игрова дейност чрез подражание, прояви на внимание, подкрепа и сътрудничество, ориентация към резултата чрез игрова мотивация, ясно изразено и видимо одобрение. Учителите ще насочват своите теоретически и практически усилия към изграждане на среда за насърчаване на игровата дейност като средство за стимулиране на социалната активност и игрова култура на децата. За учебната 2019/2020 г. планираме да се задълбочим в изследването на изобразителното изкуство като средство за развитие на изобразителната грамотност и изразителност, децата да усвоят поредния език, чрез който могат да общуват с малките и големите и да изпращат виртуални и художествени послания към тях, да изразяват своите идеи и преживявания чрез формите, цветовете, ритъма, композицията и др. Чрез система от дейности ще се усъвършенстват уменията на децата да пресъздават обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване, художествено конструиране и моделиране и чрез работа в екип.

 
През учебната 2020/2021 г. ще формираме игрова култура у децата и разиграваме игровия му свят, в който ще оживяват не само фигурите и предметите, но режисьор и артист ще бъде щастливо играещото дете. Цели се емоционална удовлетвореност от постиженията. Това изисква организация на стимулираща игрова и образователна среда, изпълнение на игрова дейност чрез подражание, прояви на внимание, подкрепа и сътрудничество, ориентация към резултата чрез игрова мотивация, ясно изразено и видимо одобрение. Учителите ще насочват своите теоретически и практически усилия към изграждане на среда за насърчаване на игровата дейност като средство за стимулиране на социалната активност и игрова култура на децата. За учебната 2019/2020 г. планираме да се задълбочим в изследването на изобразителното изкуство като средство за развитие на изобразителната грамотност и изразителност, децата да усвоят поредния език, чрез който могат да общуват с малките и големите и да изпращат виртуални и художествени послания към тях, да изразяват своите идеи и преживявания чрез формите, цветовете, ритъма, композицията и др. Чрез система от дейности ще се усъвършенстват уменията на децата да пресъздават обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване, художествено конструиране и моделиране и чрез работа в екип.

За учебната 2020/2021 г. планираме да се задълбочим в изследването на изобразителното изкуство като средство за развитие на изобразителната грамотност и изразителност, децата да усвоят поредния език, чрез който могат да общуват с малките и големите и да изпращат виртуални и художествени послания към тях, да изразяват своите идеи и преживявания чрез формите, цветовете, ритъма, композицията и др. Чрез система от дейности ще се усъвършенстват уменията на децата да пресъздават обекти и явления от действителността чрез рисуване и оцветяване, художествено конструиране и моделиране и чрез работа в екип.

Ценността на детска градина „Десислава“ са децата – любознателни, питащи и вечно търсещи,  малки откриватели на натрупания от човечеството познавателен, социален, културен, исторически  опит .

Тя се осъществява като:

 • организираме учеща среда в която образователните резултати при децата се постигат чрез игра и забавление на база индивидуалните особености на децата и предпочитания от тях стил на учене;
 • мотивираме педагогическите специалисти да приведат педагогическата практика в съответствие с новите стандарти за предучилищно образование.
 • създаваме нова концепция за организация на физическата среда и информационното осигуряване на децата;
 • демонстрираме уважение към културните и етнически различия на децата и възрастните;
 • наставляваме и подкрепяме професионално новоназначените педагози, които предстои да бъдат назначени;
 • включваме педагогическите екипи в различни форми за повишаване или поддържане на базовата им квалификация и създаваме условия за „Учене през целия живот“;
 • решаваме задачи, свързани с интеграцията на деца със СОП;
 • включваме семейството в живота на детската градина и работим активно с Обществения съвет и Градинското настоятелство.

 

ЦЕЛИ ПРИ РАБОТА С КАДРИТЕ

Кадрите са движещата сила за развитие на системата, носителите на идеи и реализирането им. Правата, задълженията и отговорностите им, техния подбор, квалификация и оценка са нормативно определени от КТ, новия ЗПУО, ДОС, Наредби, ПМС и др.

 

Педагогически специалисти в ДГ изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата. Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален профил. Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на децата са основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти. Директорът организира, подпомага и контролира квалификационната дейност на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал.

Предвид нарастващите отговорности и задължения, наличието на СФУК, големите дворни площи,  двуетажна сграда, коридори, стаи,  и др. и необходимостта от поддръжка на 40 г. сграда и МТБ, детската градина се нуждае от нови длъжности –  общ работник на цял щат, чистач за поддръжка на коридорите  и др.  Към проекто-бюджета за 2017 г. трябва да се планират 10,5 заплати за 1 бр. пенсиониращ се учител съгласно ЗПУО.

Във връзка с подбора, квалификацията, социалното осигуряване и стимулиране на кадрите, си поставяме следните цели:

 

 1. При квалификацията на кадрите, директорът да прилага маркетингов подход и създава условия за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
 2. Да създава условията и ред за организиране и провеждане на практическата подготовка на новопостъпили учители в институцията.
 3. Да подпомага и контролира създаването на професионалното портфолио.
 4. Да създава условията за кариерно развитие на педагогическите специалисти, както и за атестирането им, за придобиване на професионално-квалификационните степени и системата от квалификационни кредити;
 5. Да съдейства за квалификацията на непедагогическия персонал чрез извършване на дейности с по-богато съдържание, за да се формира ядро от високо квалифицирани кадри и творчески мислещи.
 6. Да организира и контролира вътрешно-квалификационната дейност като създава богата библиотека и се използва световната интернет информационна система.
 7. Да се мотивира използването на помещението за физическа активност на служителите с цел неутрализиране на стреса.
 8. Да се търсят допълнителни средства и форми за отдих и релаксация на учителите.
 9. Да се проучва и довежда до знанието на учителите офертите на специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти да се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на ЗПУО.
 10. Да се създаде добре структурирана система за оценяване и атестиране на учителите, като се подберат най-подходящите критерии и методи.

 

ЦЕЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ ЗА ПЕРИОДА 2016 -2020 Г

Дейностите в ДГ «Десислава» се финансират със средства от държавния бюджет, бюджета на община Пловдив, европейски фондове и програми и други източници. Средствата се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи детските градини, въз основа на броя на децата и на стандарт за дете, определен с акт на Министерския съвет. Стандартът определя размера на средствата от държавния бюджет за конкретна дейност за едно дете за съответната година. Конкретни цели за осигуряване на финансови и материални ресурси:

 • Да се използват ефективно възможностите на бюджета на детското заведение с ясно отчитане и контрол на разходите и остатъка.
 • Изпълнение на налични и утвърдени от Община Пловдив проекти за изработване на спортни площадки, площадки по БДП и др.
 • Необходим е частичен ремонт на покрива , поради обилен теч при валежи в отделни групи и административните помещения.
 • За основно боядисване са занималните и игралните помещения в I-вите гр. и едната подготвителна група.
 • За подмяна на подовата настилка във входа от източната страна.
 • За основен ремонт на разливочни помещения към всички.
 • За закупуване на комбинирани електрически фурни с котлони за кухненския блок .
 • Подмяна на гардеробчетата в първа и втора група
 • Обогатяване гардероба на детската градина с костюми и реквизити.
 • За закупуване на учебно-технически средства и др.
 • Подмяна на пясъка от пясъчниците- ежегодно.
 • Боядисване и ремонтиране на пейките на двора.
 • Създаване на мобилна телефонна мрежа с цел по-пряка връзка между родители, учители и администрация.

 
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Ролята на информацията е основна. Тя е същността на управлението и има решаваща роля при вземане на решения. Движението на информацията между компонентите на една система, както и между системата и заобикалящата я среда, е задължително условие за управлението.

Притежава интернет връзка с изградена компютърна мрежа, електронна поща. Притежаваме модерни технически средства за разпространяване на информацията – компютри във всяка група и звена, принтери и  ксерокси. Така се осигурява пълна, достоверна и ценна информация, като са изградени и принципи за нейното получаване, преработване, завеждане и  съхранение .Необходимо е тяхното поддържане и осигуряване на консумативи.

 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

С Наредба № 8/23.08.2016 г. на МОН се определят държавните образователни изисквания за информацията и документите за системата предучилищното и училищно образование. Заявките за ЗУД за всяка учебна година се доставят своевременно.