юни 122020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Десислава“, съгласно наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения“

Номер на поръчката в АОП: 03540-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=983390&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=983398&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 12 13:37:38 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 12 13:37:47 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jun 12 13:37:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Aug 17 12:31:04 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Съобщение за отваряне на ценови оферти Time stamp: Aug 27 13:43:17 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Sep 14 13:37:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Sep 14 13:37:37 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Sep 14 13:37:47 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Sep 14 13:37:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Sep 14 13:38:07 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Тери-09“ ЕООД Time stamp: Sep 16 13:46:41 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Oct 20 13:44:43 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Договор Time stamp: Oct 20 13:44:53 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Възлагателно писмо Time stamp: Oct 20 13:54:47 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Обявление за изменение на поръчка TTime stamp: Nov 4 15:05:53 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Допълнително споразумение Time stamp: Nov 4 15:05:35 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

ян. 272020
 

Линк решение
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956357&newver=2

Линк обявление

1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 27 15:42:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 27 15:42:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за участие Time stamp: Jan 27 15:42:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Feb 27 15:59:00 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от работата на комисията Time stamp: Feb 27 15:59:09 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Feb 27 15:59:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Петров Комерс ЕООД Time stamp: Mar 5 16:30:31 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Мира фууд ЕООД Time stamp: Mar 5 16:30:40 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Обявление за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Mar 17 09:00:54 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

окт. 212019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Десислава“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03540-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939958&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939966&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 21 14:46:49 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 21 14:47:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 21 14:47:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 21 14:47:22 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 21 14:47:30 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 20 14:57:09 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Dec 3 14:20:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Dec 13 13:10:17 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Dec 13 13:10:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Dec 13 13:10:42 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Dec 13 13:11:18 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Dec 13 13:11:26 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Стелит 1“ ЕООД Time stamp: Dec 16 15:34:08 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Надежда 2000“ ЕООД Time stamp: Dec 16 15:34:18 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Мира Фууд“ ЕООД Time stamp: Dec 16 15:34:30 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „С ПЛЮС Н“ ООД Time stamp: Dec 16 15:34:40 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Feb 10 14:37:27 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Договор по ОП №1 Time stamp: Feb 10 14:21:34 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Възлагатeлно писмо по ОП №1 Time stamp: Feb 10 14:21:45 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

20. Договор по ОП №2 Time stamp: Feb 10 14:21:56 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

21. Възлагатeлно писмо по ОП №2 Time stamp: Feb 10 14:22:06 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

22. Договор по ОП №3 Time stamp: Feb 10 14:22:15 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

23. Възлагатeлно писмо по ОП №3 Time stamp: Feb 10 14:22:26 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

24. Договор по ОП №4 Time stamp: Feb 10 14:22:37 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

25. Възлагатeлно писмо по ОП №4 Time stamp: Apr 10 14:53:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)